G.A.L. Valea Trotușului


Teritoriul Gal Valea Trotușului este reprezentat de resurse naturale bogate, de caracteristici geografice favorabile cu o structură geologică complexă, relieful include zone armonic proporționate de câmpie, deal, munte, astfel zonă poate fi caracterizată de potențial comercial, industrial și cultural deosebit.

Toate aceste resurse pot fi valorificate pentru diversificarea tipurilor de activități care stimulează economia locală, urmărind dezvoltarea tuturor sectoarelor, dar mai ales cel al agriculturii, silviculturii și pescuitului, care a prezentat cea mai mare cifra de afaceri pe întregul teritoriu al GAL Valea Trotușului, raportată la numărul de salariați, în anul 2014 (525,90 mii lei/salariat).

Unul dintre elementele importante ale abordării LEADER este inovarea, obiectiv vizat a fi atins prin măsurile din Strategia de dezvoltare Locală a GAL Valea Trotușului. De asemenea, LEADER vizează o dezvoltare echilibrată a teritoriului, fapt demonstrat prin diversitatea și complexitatea măsurilor și obiectivelor propuse în cadrul strategiei.

Un alt aspect important în implementarea LEADER este necesitatea promovării dezvoltării locale prin dezvoltarea activităților de către comunitățile locale, prin acțiuni de conștientizare și informare a locuitorilor, prin abordarea integrată și inovativă a problematicilor de importanță locală.

Din analiza teritoriului rezultă că teritoriul Gal se bucură de o continuitate geografică, dar și culturală, socială fiind o zonă cu specific omogen. Activitatea economică a teritoriului s- a dezvoltat pe baza resurselor locale și în funcție de influențele de la nivel național.

Cele 3 obiective de dezvoltare rurală stipulate în Reg. UE nr. 1305-2013, art. 4 vor fi atinse prin implementarea măsurilor propuse prin SDL și obținerea indicatorilor de rezultat propuși.

Sprijinirea înființării de forme asociative de cooperare, măsura 1 din cadrul SDL răspunde obiectivului de dezvoltare rurală 1 Favorizarea competitivității agriculturii.

Obiectivul specific al măsurii este creșterea competitivității și a cooperării operatorilor locali din sectoarele agricol, alimentar și forestier prin constituirea a cel puțin unei forme asociative de cooperare, până în anul 2018. Această măsură vine în sprijinul realizării măsurii trei deoarece parteneriatele încheiate și formele asociative înființate vor putea aplica pentru obținerea de fonduri în vederea promovarea lanțurilor alimentare integrate.

Prin intermediul măsurii 2 sunt vizateinvestițiile în înființarea, dezvoltarea, modernizarea și diversificarea activității fermelor mici și medii, măsura care permite fermierilor să își dezvolte activitatea curentă și să creeze produse locale tradiționale de calitate. Obiectivul specific al măsurii este îmbunătățirea capacității de producție locală prin sprijinirea înființării, modernizării și diversificării activității a minim 6 microferme mici și medii.

Măsura 3 sprijină crearea de noi unități de colectare și procesare a produselor agricole locale și promovarea lanțurilor alimentare integrate, respectiv integrarea sistemelor de colectare, procesare și comercializare. Obiectivul specific al măsurii este dezvoltarea capacității locale de producție a produselor cu înaltă valoare adăugată prin sprijinirea înființării a minim 2 noi unități de colectare si procesare.

Investițiile neproductive în gestionarea zonei Natura 2000 reprezintătema măsurii 4, care contribuie la Obiectiv de dezvoltare rurală:2 Asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale și combaterea schimbărilor climatice și la prioritatea P4 – Refacerea, conservarea și consolidarea ecosistemelor legate de agricultură și silvicultură. Obiectivul specific al măsurii esteconservarea biodiversității și promovarea patrimoniului natural prin investiții tangibile și/sau intangibile în cadrul a cel puțin unui sit Natura 2000 până la sfârșitul anului 2019.

Măsura 5 presupune înființarea sau dezvoltarea activităților neagricole în spațiul rural, activitate ce contribuie la atingerea

Obiectivului de dezvoltare rurală 3 și prioritatea P6 Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale. Obiectivul specific al măsurii este dezvoltarea antreprenoriatului prin susținerea înființării de start-up-uri pe sectoare de activități neagricole noi sau slab dezvoltate și crearea a minim 14 locuri de muncă.

În cadrul SDL sunt încurajate achiziționarea de dotări și servicii pentru sprijinirea conservării patrimoniului material și imaterial local. Acestea vor fi accesate prin măsura 6, a cărei obiectiv este sprijinirea conservării și valorificării patrimoniului material și imaterial local prin achiziționarea de dotări și servicii, până în anul 2019.

Investițiile locale de bază destinate populației rurale, inclusiv a celor de agrement și culturale, și a infrastructurii aferente vor fi finanțate prin măsura 7, măsura care contribuie la atingerea obiectivului de dezvoltare rurală 3, iar obiectivul specific al măsurii este îmbunătățirea serviciilor locale de bază prin realizarea de investiții la scară mică, investiții de agrement și culturale.

Măsura 8 din cadrul SDL sprijină identificarea persoanelor dezavantajate din comunități marginalizate și propunerea unui plan de măsuri care ajute la combaterea sărăciei, ceea ce duce la atingerea priorității 6, Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale și a domeniului de intervenție 6B Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale.

Pentru a crește gradul de competitivitate a proiectelor de cooperare, Gal Valea Trotușului lansează intenția de a desfășura activități de cooperare interteritorială sau cooperare transnațională pentru a avea acces la informații și experiențe din alte state europene sau alte teritorii unde sunt implementate strategii de dezvoltare locală. Schimbul de bune practici este un prilej de cunoaștere a modalităților de abordare a problemelor cu care se confruntă comunitatea, de identificare a unor soluții inovatoare. În cadrul proiectelor de cooperare vor fi implementate activități de genul: promovarea de produse tradiționale, practici și tehnologii noi, promovarea grupurilor de producători existenți, promovarea acțiunilor culturale.

 • CE ESTE UN GAL?

  GAL-urile (Grupurile de Acțiune Locală) au la bază un parteneriat public-privat, și funcționează în asociație, având membri fondatori, Administraţii Publice Locale, precum și  reprezentanţi ai Sectorului Economic şi ai Societăţii Civile. Comisia Europeană nu lucrează pe proiecte pentru comunităţi decât prin aceste Grupuri de Acțiune Locale, adică organisme alcătuite asemenea unor ONG-uri, dar cu personalitate juridică.

 • CARE SUNT ATRIBUȚIILE UNUI GAL?

  Orice GAL va realiza cel puțin următoarele activități: evaluarea și controlul strategiei sale; organizarea unor întruniri, conferințe, dezbateri, ateliere de lucru; participarea la schimburi de experiență și stagii de formare, la întrunirile rețelelor interne și europene; colaborarea cu alte entități pe plan național și internațional, ce au scopuri similare; informare și comunicare; sprijinirea depunătorilor de proiecte; organizarea procesului de verificare a proiectelor depuse și monitorizarea proiectelor etc.

 • CE E PROGRAMUL LEADER?

  Programul LEADER a fost lansat în 1991 cu scopul de a sprijini potenţialul de dezvoltare al zonelor rurale, prin exploatarea iniţiativelor şi competenţelor locale, prin promovarea dobândirii de cunoştinţe privind dezvoltarea locală integrată şi prin răspândirea acestor cunoştinţe în alte zone rurale. Obiectivele abordării LEADER sunt în conformitate cu cele ale politicii globale a Uniunii Europene.

 • CE E STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ?

  Strategia de dezvoltare locală prezintă diferite alternative și posibile scenarii de dezvoltare cu scopul de a maximiza potențialul local. O planificare strategică asigură prioritizarea proiectelor în funcție de nevoile comunității și de folosirea corectă a resurselor de care aceasta dispune. Se analizează atât posibilitățile, cât și oportunitățile autorităților publice locale de a iniția, implementa și de a susține obiectivele trasate la nivel local.