Instituția noastră prelucrează, prin mijloace automatizate și manuale, următoarele categorii de date cu caracter personal: numele și prenumele, prenumele părinților, sexul, data și locul nașterii, datele din actele de stare civilă, adresa de domiciliu/reședință, profesia, studiile, starea civilă, situația militară, imaginea digitală, codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate. Activitățile specifice de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt reglementate în principal de către prevederile Regulamentului UE nr. 679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date<Regulamentul>, devenit aplicabil din 25.05.2018.

Scopul colectării datelor este furnizarea de servicii publice în următoarele domenii: impozite și taxe locale, taxe speciale, executare silită, colectarea creanțelor bugetare, urbanism, amenajarea teritoriului, cadastru, fond funciar, Registrul Agricol, registratură, servicii de administrare a domeniului public și privat al orașului, control comercial, transport public local, achiziții publice, resurse umane, servicii și prestații sociale, autoritate tutelară, spațiu locativ, servicii de utilitate publică, servicii juridice, emiterea de autorizații/certificate/avize/acorduri/ adeverințe, evidență electorală,evidența populației și stare civilă, accesul la informațiile de interes public, situații de urgență, apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanelor, apărarea proprietății publice și private, prevenirea și combaterea infracțiunilor, menținerea ordinii publice, constatarea și sancționarea contravențiilor, sistem de supraveghere video pentru creșterea siguranței publice.

Sunteţi obligați să furnizaţi datele, acestea fiind necesare în scopurile specificate mai sus. Refuzul dvs. determină imposibilitatea acordării/furnizării serviciului solicitat.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator în exercitarea atribuțiilor prevăzute de lege şi sunt comunicate numai cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
Legalitatea prelucrării (conform prevederilor art.6 din Regulamentul nr. 679/2016)
Prelucrarea este legală numai dacă şi în măsura în care se aplică cel puţin una dintre următoarele condiţii:

a. persoana vizată şi-a dat consimţământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter
personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice;
b. prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea
unui contract;
c. prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale care îi revine operatorului;
d. prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice;
e. prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care serveşte unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorităţii publice cu care este învestit operatorul

Categoriile de destinatari către care se pot divulga datele cu caracter personal :
Autoritățile statului, inclusiv autorități fiscale;
Păstrarea datelor cu caracter personal :
Datele cu caracter personal vor fi păstrate atâta timp cât este necesar pentru scopurile menționate mai sus.
Drepturile pe care le aveți în ceea ce privește datele dumneavoastră personale:
În legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal și în baza prevederilor Regulamentului nr.679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) , vă puteți exercita oricare dintre următoarele drepturi:

  • Dreptul de acces al persoanei vizate (art.15);
  • Dreptul de a solicita rectificarea atunci când datele sunt inexacte (art.16)
  • Dreptul la ştergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) (art.17)
  • Dreptul la restricţionarea prelucrării (art.18)
  • Dreptul la portabilitatea datelor (art.20)
  • Dreptul la opoziţie (art.21)

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată:

  • responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal
  • GAL Valea Trotușului (cererea se poate depune la sediu, sau poate fi trimisă

prin poștă, la adresa: Sat Târgu Trotuș, comuna Târgu Trotuș, Nr. 1 BIS, strada Principala
Modelul de cerere pentru fiecare drept enumerat mai sus îl găsiți la Secretariat sau îl puteți descărca de pe site-ul nostru GAL Valea Trotușului .
Securitatea datelor cu caracter personal:
GAL Valea Trotușului va depune toate eforturile rezonabile pentru a vă proteja datele cu caracter personal aflate în posesia sau sub controlul nostru prin stabilirea unor măsuri rezonabile de securitate în vederea prevenirii accesării, colectării, utilizării, divulgării, copierii, modificării sau aruncării neautorizate, precum și alte riscuri similare.
Datele de contact ale persoanei responsabile cu protecția datelor (DPO)
Nume și prenume:
Adresă e-mail: galvaleatrotusuluibacau@gmail.com